Regione Autonoma Della Sardegna
Legge 482/99
Affari Regionali e Autonomie Locali
Custu giassu est fatu cun sa Lei 482/1999
Sa Bidda
Domu
Giassu in italianu
Su Comunu
Autus
Modulus
Nobas
Fotografias
Traballus
Abisus
Sa Bèrtula Antiga
Agiudus
Iscrì a s'Ufìciu
Modulus 2012     2009-2011
Decraru de èssiri ancora biu 2012
Autucertificatzioni de su tìtulu de stùdiu 2012
Decraru de morti 2012
Modulu po is chi depint domandai s’apaltu po sa mensa 2012

Decrara sustitutiva cumulativa de certificatzioni 2012
Decrara sustitutiva de certificatzioni 2012
Decraru de citadinántzia 2012
Decraru de náscida de su fillu 2012

Decraru de tenni is diritus polìtigus 2012