Regione Autonoma Della Sardegna
Legge 482/99
Affari Regionali e Autonomie Locali
Custu giassu est fatu cun sa Lei 482/1999
Sa Bidda
Domu
Giassu in italianu
Su Comunu
Autus
Modulus
Nobas
Fotografias
Traballus
Abisus
Sa BŔrtula Antiga
Agiudus
Iscrý a s'Ufýciu
Modulus 2009-2011     2012
CV europeu
Domanda arretiru
de is machinarius
chi imbaratzant

Domanda sustitutiva
de certificatzioni

M˛dulu de cunventzioni
carta e is gi˛vanus

Lýtera de cunvetzioni
po sa carta de is gi˛vanus

Recramu Abbanoa s.p.a.
Frunidura servitziu idrigu
Decraratzioni sustitutiva
de certificatzioni Centru po is antzianus

Decrarazioni sustitutiva de crertificatzioni po chi tenit prus de 18 annus
Domanda po su Fundu Natzionali domus in locatzioni 2009
Autucertificatzioni po sa borsa de st¨diu
Domanda po s'assinnu de st¨diu
Modulu po fai domanda de intervistadori
Domanda po su rembursu de is spesas de stùdiu 2008 2009
Decraratzioni sustitutiva de autu not˛riu po is spesas de st¨diu