Regione Autonoma Della Sardegna
Legge 482/99
Affari Regionali e Autonomie Locali
Custu giassu est fatu cun sa Lei 482/1999
Sa Bidda
Domu
Giassu in italianu
Su Comunu
Autus
Nobas
Fotografias
Traballus
Informus
Sa Bèrtula Antiga
Agiudus
Informus    2011    2012
At abertu s’Ufìtziu
de sa Lìngua Sarda 2012

Ita est s’Ufìtziu
de sa Lìngua Sarda 2012

Referendum Regionalis Popolaris 6 de maju 2012
Tessera Eletorali 2012

Canali de Bonifica 2012
Ufitziu Tennicu 2012
Tzertificaus e Decraratzionis 2012
Determina nu 20
17 04 2012


Cunvocatzioni Consillu
17 05 2012

Traballus Pratza Mercau 2012
Cursu Informática 2012
Avisu Gara 03 – 05 – 2012

Cunvocatzioni Consillu 2012
Determina nu 45
18 04 2012

Oráriu Ambulatoriu
Istadi 2012

Oràriu biblioteca 2012