Regione Autonoma Della Sardegna
Legge 482/99
Affari Regionali e Autonomie Locali
Custu giassu est fatu cun sa Lei 482/1999
Sa Bidda
Domu
Giassu in italianu
Su Comunu
Autus
Nobas
Fotografias
Traballus
Informus
Sa Bčrtula Antiga
Agiudus
Giunta Comunali 2014

<<<---- Torra a Giunta

Deliberatzioni N° 01
de su 16 ghennārgiu 2014

Deliberatzioni N° 02
de su 23 ghennārgiu 2014

Deliberatzioni N° 03
de su 25 ghennārgiu 2014

Deliberatzioni N° 04
de su 30 ghennārgiu 2014

Deliberatzioni N° 05
de su 06 freārgiu 2014

Deliberatzioni N° 15
de su 25 Martzu 2014

Deliberatzioni N° 19
de su 14 Abrile 2014

Deliberatzioni N° 20
de su 14 Abrile 2014

Deliberatzioni N° 21
de su 24 Abrile 2014


Deliberatzioni N° 23
de su 28 Abrile 2014

Deliberatzioni N° 24
de su 19 Maju 2014

Deliberatzioni N° 25
de su 19 Maju 2014

Deliberatzioni N° 28
de su 05 lāmpadas 2014


Deliberatzioni N° 29
de su 09 lāmpadas 2014

Deliberatzioni N° 32
de su 23 lāmpadas 2014

Deliberatzioni N° 44
de su 07 Argiolas 2014

Deliberatzioni N° 45
de su 07 Argiolas 2014


Deliberatzioni N° 47
de su 08 Argiolas 2014

Deliberatzioni N° 49
de su 28 Argiolas 2014