Regione Autonoma Della Sardegna
Legge 482/99
Affari Regionali e Autonomie Locali
Custu giassu est fatu cun sa Lei 482/1999
Sa Bidda
Domu
Giassu in italianu
Su Comunu
Autus
Nobas
Fotografias
Traballus
Informus
Sa Bèrtula Antiga
Agiudus
Consìgiu Comunale 2015

<<--- Torra a Autus

Deliberatzione N° 01
de su 19 martzu 2015

Deliberatzione N° 02
de su 19 martzu 2015

Deliberatzione N° 03
de su 19 martzu 2015

Deliberatzione N° 05
de su 31 martzu 2015


Deliberatzione N° 11
de su 14 maju 2015