Regione Autonoma Della Sardegna
Legge 482/99
Affari Regionali e Autonomie Locali
Custu giassu est fatu cun sa Lei 482/1999
Sa Bidda
Domu
Giassu in italianu
Su Comunu
Autus
Nobas
Fotografias
Traballus
Informus
Sa Bčrtula Antiga
Agiudus
Su Comunu 2015

<<<--- Torra a Su Comunu

Regulamentu Biblioteca comunali art 1 - 3 - 2015
Regulamentu Biblioteca comunali art 4 - 11 - 2015
Regulamentu Biblioteca comunali art 12 - 20 - 2015
Regulamentu Biblioteca comunali art 21 - 25 - 2015

Regulamentu residčntzia po is antzianus art 1 - 3 - 2015
Regulamentu residčntzia po is antzianus art 4 - 6 - 2015
Regulamentu residčntzia po is antzianus art 7 - 10 - 2015
Regulamentu residčntzia po is antzianus art 11 - 15 - 2015

Regulamentu residčntzia po is antzianus art 16 - 19 - 2015
Regulamentu residčntzia po is antzianus art 20 - 26 - 2015
Regulamentu residčntzia po is antzianus art 27 - 31 - 2015