Regione Autonoma Della Sardegna
Legge 482/99
Affari Regionali e Autonomie Locali
Custu giassu est fatu cun sa Lei 482/1999
Sa Bidda
Domu
Giassu in italianu
Su Comunu
Autus
Nobas
Fotografias
Traballus
Informus
Sa BŔrtula Antiga
Agiudus
Informus 2015

<<--- Torra a Informus

U.L.S.
OrÓrius de maju 2015Maratona de SŔrgiu Atzeni 2015


U.L.S.
OrÓriu nou 20152^ noti bianca cabuderresa 2015Istadi in Cabuderra 2015


Passillada in bicicleta 2015


Cursu de Bridge 2015


Lýburu "La donna farfalla" 2015OrÓrius ofýtziu comunali de Su Loi 2015


Cunvocada cunsillu comunali
26 de maju 2015Bustas po s’Óliga 2015


PrŔmiu letterÓriu in lýngua sarda Tziu Boicu Pianu e Tziu Firei Lai 2015Avisu po sa mensa 2015


Cunvocatzioni Consillu Comunali 16 - 10 - 2015


Cunvocatzioni Consillu Comunali 23 - 10 - 2015


Cunvocatzioni Consillu Comunali 30 - 10 - 2015Bandu po si chi ant arriciu su sfratu e non tenint curpa 2015


CunvŔnniu Sa programatzioni comunitÓria 2014 - 2020 - 2015


GinÓstica fÓcili po is bŔcius 2015


At˛biu po arregordai is mortus de sa Gherra Manna 2015At˛biu po chistionai de sa violŔntzia a pitzus de is antzianus 2015


Torrat a aberri sa biblioteca 2015


Ufýtziu comunali Su Loi 2015


Amparu e avaloramentu de is centrus st˛ricus 2015Bandu po traballus in is scolas 2015


Convocatzioni Consillu Comunali
23 - 11 - 2015Scolas serradas po disinfestatzioni 2015


Sa dii contras a sa violentza a pitzus de is fŔminas 2015Avisu po su Consillu Comunali 30 - 11 - 2015


Mesi de Idas in Biblioteca 2015


Atividadis in biblioteca po Natali 2015


Cuncertu de Natali 2015Convocatzioni Consillu Comunali
14 - 12 - 2015Biblioteca serrada 2015